رشته آشی وریس

سخن روز
وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست
ساعت