رشته آشی مهرآرا

سخن روز
موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.
ساعت