محصولات مرتبط با رشته آشی

سخن روز
آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است
ساعت